Títol II. Dels socis. Dels seus drets i obligacions. Del règim disciplinari. Dels membres no socis.


Article 16. Dels deures dels Associats

Seran deures dels socis els següents:

  1. Comprometre’s i contribuir al compliment de les finalitats socials de la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària.
  2. Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament, en temps degut, de les quotes, derrames i altres aportacions econòmiques que, d’acord amb els presents Estatuts acordin els òrgans de govern i representació.
  3. Subscriure’s a les publicacions oficials de la societat, abonant les seves quotes quan així ho decideixin els òrgans de direcció i administració de l’associació.
  4. Respectar i complir els presents Estatuts i els Reglaments Interns que aprovi la Societat.
  5. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària.
  6. Ocupar amb la fidelitat, el zel i la diligència necessàris, les obligacions inherents als càrrecs per als quals hagin estat elegits o designats.
  7. Respectar la lliure manifestació d’altres membres de l’associació, no pertorbar les activitats de l’entitat ni el compliment de les finalitats socials i contribuir al prestigi de la Societat.