Títol II. Dels socis. Dels seus drets i obligacions. Del règim disciplinari. Dels membres no socis.


Article 13. Pèrdua de la condició d’Associat

 1. La pèrdua de la condició d’Associat, podrà produir-se per les següents causes:
  1. Declaració de voluntat de l’Associat.
  2. Defunció de l’Associat.
  3. Incompliment sobrevingut dels requisits exigits en els articles 9, 10 i 11 dels presents Estatuts.
  4. Incompliment reiterat per part de l’Associat d’algun o de tots els deures i obligacions que la Llei i els presents Estatuts li imposen.
  5. Incompliment dels Reglaments de Règim Intern que puguin ser aprovats, si escau, per l’Associació.
  6. Incompliment dels acords adoptats pels òrgans directius de l’Associació.
  7. Falta de pagament de les quotes periòdiques i extraordinàries fixades.
  8. Realització d’actes, activitats o manifestacions contràries i incompatibles amb les finalitats socials, o que facin a l’Associat indigne de tal condició, o que suposin un desprestigi per a l’Associació.
 2. Tots els socis de l’associació, tenen dret a donar-se de baixa voluntàriament de la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària, en qualsevol moment i per qualsevol causa o motiu .
  La sol·licitud de baixa voluntària s’haurà de realitzar mitjançant escrit dirigit al President de la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària i serà efectiva en el moment que sigui comunicada a la Junta Directiva de l’entitat, la qual cosa s’haurà de fer en a primera reunió que es convoqui i es celebri després de la sol·licitud.
  La sol·licitud de baixa voluntària no eximirà al membre donat de baixa de l’obligació de satisfer totes les obligacions econòmiques que tingui pendents amb la Societat, fins i tot la quota anual o les derrames de l’últim any en cas que no les hagi satisfet abans de donar-se de baixa.
  La baixa suposa la pèrdua d’antiguitat en la Societat en el cas de nova readmissió. La declaració de baixa serà inscrita en el Registre d’Associats
 3. La pèrdua de la condició d’associat com sanció acordada per actes, manifestacions o incompliments del soci, haurà de venir precedida de la tramitació de l’oportú expedient sancionador, en el qual es garanteixin els seus drets a ésser informat dels actes que se li imputen i la sanció que es proposa; a efectuar plec de descàrrec i proposició de proves; i a recórrer en alçada davant l’Assemblea General.
 4. La pèrdua de la condició de Soci d’Honor s’acordarà per la Junta Directiva com a conseqüència d’actes, manifestacions o incompliments, o pel canvi de circumstàncies o característiques del soci distingit, havent de ser ratificat l’acord per l’Assemblea General.
 5. La pèrdua de la condició d’associat comporta la pèrdua de tots els drets inherents a aquesta condició.