Títol II. Dels socis. Dels seus drets i obligacions. Del règim disciplinari. Dels membres no socis.


Article 11. Adquisició de la condició d’Associat

Per a aconseguir l’alta com associat serà necessari que el sol·licitant compleixi els següents requisits:

  1. Ser metge especialista en Medicina Familiar o Comunitària o metge resident de l’especialitat, o treballar en el marc de l’Atenció Primària i obtenir el vot favorable de dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva en cas de no ser ostentar ni cursar l’especialització.
  2. Tenir el domicili habitual a les Illes Balears o desnevolupar-hi l’activitat professional.
  3. En el seu cas, haver obtingut el corresponent títol de Doctor o Llicenciat en Medicina i Cirurgia a Espanya, o en cas d’haver-ne obtingut un equivalent a l’estranger, que aquest hagi estat homologat per les autoritats espanyoles competents.
  4. Haver expressat en l’escrit de sol·licitud d’admissió la seva conformitat i interès en servir a les finalitats de la societat, així com el coneixement, l’acceptació i el compromís de compliment dels presents Estatuts i dels acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern i representació de l’entitat.