Títol II. Dels socis. Dels seus drets i obligacions. Del règim disciplinari. Dels membres no socis.


Article 12. Tràmits d’admissió

 1. Aquelles persones que desitgin ser socis de la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària hauran de presentar a la secretaria de la Societat els següents documents:
  1. Una sol·licitud d’admissió dirigida al President de la Societat indicant la seva conformitat amb les finalitats de la societat, declarant el coneixement dels presents Estatuts, acceptant-los i comprometent-se a complir-los.
  2. La documentació acreditativa del compliment dels requisits que estableixen els articles 9, 10 i 11 dels presents estatuts.
  3. Les dades de domiciliació bancària i el compromís signat d’acceptació i abonament de les quotes, derrames i altres aportacions actuals i futures que estableixi la Junta Directiva, i ratifiqui, si escau, l’Assemblea General.
  4. Tota la documentació addicional que la Junta Directiva consideri necessària.
 2. A l’efecte de facilitar la presentació de tota la documentació necessària de formah correcta i l’ingrés de nous socis, la Secretaria de la Societat disposarà d’instàncies o escrits de sol·licitud d’admissió normalitzats.
 3. La documentació presentada amb la sol·licitud d’admissió serà analitzada i informada per la Junta Directiva, la qual decidirà sobre el compliment de l’establert en els articles 9, 10 i 11 dels estatuts i sobre l’admissió de l’interessat.
 4. En cas de no admissió per part de la Junta Directiva, l’interessat pot recórrer l’acord davant l’Assemblea General, òrgan que decidirà sobre l’admissió en la primera reunió que es convoqui i celebri a partir de la interposició del recurs.
  El recurs s’haurà de presentar per escrit a la secretaria de l’associació, dins del termini de 15 dies a la notificació a l’interessat de la decisió de no admissió.