Títol II. Dels socis. Dels seus drets i obligacions. Del règim disciplinari. Dels membres no socis.


Capítol segon.- Dels drets i deures del socis i del règim disciplinari

Article 15. Dels drets dels associats

Els socis gaudeixen en règim de plena igualtat i llibertat, dels següents drets:

  1. Disposar d’informació i participar en totes les activitats de la Societat, tant científiques com administratives.
  2. Disposar d’informació relativa als òrgans de govern i participació de la Societat
  3. Tenir veu i vot en l’Assemblea General.
  4. Disposar d’informació sobre l’Estat de Comptes.
  5. Ser elegible per als òrgans de govern i participació de la Societat.
  6. Formar part de Grups de Treball
  7. Ser escoltat amb caràcter previ a l’adopció de mesures disciplinàries contra ell i ser informat dels fets que donin lloc a tals mesures i a exigir que la resolució que recaigui sigui motivada.
  8. Impugnar els acords de qualsevol dels òrgans de govern de la Societat que estimi contraris a la llei i als Estatuts.
  9. Disposar de totes aquells avantatges que l’Assemblea General pugui establir per als seus membres.
  10. Donar-se de baixa voluntàriament de la Societat en qualsevol moment