Títol II. Dels socis. Dels seus drets i obligacions. Del règim disciplinari. Dels membres no socis.


Article 17. Dels drets i deures dels socis jubilats

Els socis que ostentin la condició de jubilats tindran els mateixos drets i deures que els altres socis, excepte la possibilitat de formar part de la Junta Directiva. No obstant això, quedaran exempts del pagament de quotes, derrames, subscripcions o qualsevol aportació econòmica que pugui correspondre als socis.