Títol II. Dels socis. Dels seus drets i obligacions. Del règim disciplinari. Dels membres no socis.


Article 10. Classes de socis

Podran ser Socis Numeraris de la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària:

  • Tots aquells Doctors o Llicenciats en Medicina i Cirurgia, que ostentin l’especialització de Medicina Familiar i Comunitària.
  • Tots aquells Doctors o Llicenciats en Medicina que estiguin cursant els estudis en el Programa Nacional de Formació en l’especialitat de Medicina Familiar i Comunitària (M.I.R)
  • Tots aquells altres Doctors o Llicenciats en Medicina i Cirurgia en actiu que, sense ser especialistes en medicina familiar o sense complir els requisits que per a ells s’estableixen, treballin en el marc de l’Atenció Primària i estiguin interessats en ser socis de l’entitat, precisant la seva admissió, el vot favorable de dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva.

Podran ser Socis d’Honor de la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària totes aquelles persones físiques, d’especial rellevància, que siguin mereixedores de l’obtenció de l’esmentada distinció en atenció a la seva contribució a l’Associació o a la consecució de les finalitats o objecte social que aquesta persegueix, o per haver realitzat una tasca rellevant o pel seu prestigi en l’àmbit de la medicina familiar i comunitària.