Títol II. Dels socis. Dels seus drets i obligacions. Del règim disciplinari. Dels membres no socis.


Capítol tercer.- Dels membres no socis i dels protectors

Article 20. Dels membres no socis

La Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària podrà inscriure en el seu si a persones i professionals relacionats amb la Medicina Familiar i Comunitària o amb l’atenció primària, que, sense reunir les condicions i requisits per a ser soci que s’estableixen en els presents estatuts, desitgin voluntàriament estar vinculats a l’entitat.

Aquestes persones, que no tindran en cap cas la condició de socis, tindran la denominació de Membres no socis de la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària.