Títol II. Dels socis. Dels seus drets i obligacions. Del règim disciplinari. Dels membres no socis.


Article 18. Dels drets i deures dels socis d’honor

Els Socis d’Honor als quals fa referència l’article 10 tindran els mateixos drets i deures que els altres socis, excepte la possibilitat de formar part dels òrgans de direcció i administració de l’associació. No obstant això, quedaran exempts del pagament de quotes, derrames, subscripcions o qualsevol aportació econòmica que pugui correspondre als socis.