Títol II. Dels socis. Dels seus drets i obligacions. Del règim disciplinari. Dels membres no socis.


Article 22. Reglament Intern Específic

Mitjançant un reglament de Règim Intern Específic sobre els Membres no socis i Membres Protectors la Societat podrà establir les condicions d’aquestes vinculacions, els drets i deures que l’obtenció d’aquestes condicions puguin suposar, així com els requisits i tràmits d’admissió i baixa o del seu atorgament i la seva revocació.

Aquestes condicions, en qualsevol cas, atorgaran el dret de veu en les assemblees i reunions, però no el dret de vot en les mateixes

Serà d’aplicació, als membres no socis i als membres Protectors el règim disciplinari establert a l’article 19 dels presents Estatuts i al Reglament Intern de Règim Disciplinari al que fa referència el mateix article.