Títol II. Dels socis. Dels seus drets i obligacions. Del règim disciplinari. Dels membres no socis.


Article 21. Dels membres Protectors

La Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària podrà inscriure en el seu si a persones i entitats jurídiques que sense reunir les condicions i requisits per a ser socis, desitgin voluntàriament estar vinculades a l’entitat mitjançant l’aportació de recursos econòmics periòdics o aportacions úniques, i subscriguin amb la societat el corresponent Conveni de Col·laboració.

Aquestes persones, que no tindran en cap cas la condició de socis, tindran la denominació de Socis Protectors de la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària, podent fer ús d’aquesta denominació mitjançant llegenda o ressenya, així com quants drets i avantatges determinin els òrgans de direcció i representació de la societat.