Títol II. Dels socis. Dels seus drets i obligacions. Del règim disciplinari. Dels membres no socis.


Article 19. Règim disciplinari

L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixin els deures i obligacions que contenen els presents Estatuts, o qualsevol dels Reglaments de Règim Intern de la societat.

Aquestes infraccions es podran qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents podran anar des de l’amonestació finalitats l’expulsió o separació del soci.

Mitjançant un Reglament Intern de Règim Disciplinari, la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària podrà regular de forma concreta i específica el règim d’infraccions i mesures disciplinàries, així com el procediment per a l’adopció dels acords sancionadors.

El procediment sancionador que s’aprovi haurà de garantir el dret del presumpte infractor a ser informat per part de la Junta Directiva, o l’Instructor que aquesta nomeni, dels fets que se li imputen i de les mesures disciplinàries que es pretenen imposar; el dret a ser escoltat abans de l’adopció de l’acord sancionador, podent presentar i realitzar en el seu descàrrec, les al·legacions i proves estimi convenients, i el dret a recórrer en alçada davant l’Assemblea General.