Títol II. Dels socis. Dels seus drets i obligacions. Del règim disciplinari. Dels membres no socis.


Capítol primer.- Dels socis

Article 9. Socis

Els associats es denominen Socis de la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària i la seva condició és personal i intransferible. Podran formar part de l’Associació totes les persones que compleixin les condicions establertes en els presents Estatuts i en les lleis, tinguin interès a servir a les finalitats socials i siguin admesos per la Junta Directiva de l’Associació, o l’Assemblea General en el seu cas.