Títol II. Dels socis. Dels seus drets i obligacions. Del règim disciplinari. Dels membres no socis.


Article 14. Readmissió de Socis

Els Socis que hagin causat baixa en la Societat, voluntària o forçosa, i que desitgin reingressar en la mateixa, hauran de complir de nou tots els requisits es fixen en els presents estatuts, i efectuar els oportuns tràmits d’admissió, segons el procediment establert.

En cas que la baixa s’acordés per causa de l’impagament de quotes, derrames, subscripcions o altres obligacions econòmiques, per a ser admesos de nou hauran de satisfer els imports d’aquelles obligacions econòmiques no satisfetes i que van motivar la seva expulsió.