Títol VI. Registres documentals i comptables

Article 48. Llibres-registre

 1. Com garantia de l’efectivitat dels drets dels associats i de les terceres persones que estableixin relació amb la Societat, la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària disposarà de necessàriament dels següents llibres-registre:
  1. un registre actualitzat dels seus socis i no numeraris;
  2. els registres comptables exigits per la llei que permetin obtenir la imatge fidel del seu patrimoni, del resultat econòmic obtingut i de la situació financera de l’entitat, així com de les activitats desenvolupades;
  3. un llibre registre de les actes de les reunions de la Junta Directiva i l’Assemblea General.
  4. un llibre d’inventari de béns.
 2. Els socis podran accedir a la documentació que es relaciona en l’apartat anterior a través de sol·licitud a la Junta Directiva, en els termes prevists en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal.

Títol VIII. Règim econòmic. Patrimoni i recursos de la societat

Article 49. Patrimoni fundacional

El patrimoni fundacional de la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària és de trescents euros i cinquanta-un cèntims (300’51.-€), corresponent a les aportacions dels socis fundadors.

Article 50. Recursos econòmics

Els recursos econòmics per a la realització de les activitats de la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària, encaminades al compliment de les seves finalitats, seran els següents:

 • Les quotes ordinàries o extraordinàries, derrames i altres aportacions fixades conforme els presents Estatuts.
 • Les rendes i productes dels béns i drets de la Societat.
 • Les subvencions, ajudes, llegats, herències i donacions que es rebin tant de persones físiques com d’organismes i entitats, públics o privats.
 • Els ingressos que obtingui l’Associació mitjançant activitats o prestacions de serveis que acordi realitzar la Junta Directiva, dintre de les finalitats estatutàries.
 • Els ingressos que pugui rebre la Societat per la realització, per part de membres de l’associació que actuïn en el seu nom i representació, d’activitats lícites desenvolupades en compliment de les finalitats que marquen els presents estatuts.
 • Qualsevol altre recurs lícit

Article 51. Comptabilitat i exercici econòmic

 1. La Junta Directiva de l’associació formularà, en el termini màxim de tres mesos comptats a partir del tancament de l’exercici, els comptes anuals, que hauran de ser aprovats per l’Assamblea General en sessió ordinària.
 2. Els comptes anuals, que comprenen el balanç, el compte de resultats i la memòria, formen una unitat, han de ser redactades amb claredat i mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’associació. La memòria, a més de completar, ampliar i comentar la informació continguda en el balanç i en el compte de resultats, inclourà les activitats efectuades, els canvis en la Junta Directiva, així com el grau de compliment del pla d’actuació.
 3. La comptabilitat de l’associació s’ajustarà, si és procedent, el que es disposa en el Codi de Comerç i a les normes de comptabilitat de les entitats sense finalitats lucratives.
 4. La Junta Directiva presentarà a l’Assemblea General per a la seva aprovació el pressupost corresponent a l’any següent.
 5. L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural.

Títol IX. Aprovació de reglaments de règim intern. Participació en entitats

Article 52. Dels reglaments de règim intern

Els reglaments de règim intern han de desenvolupar les normes i principis continguts en els presents Estatuts. Les propostes de reglaments de règim intern i les seves modificacions, seran realitzades per la Junta Directiva, notificant-les a tots els socis amb almenys dos mesos d’antelació a la data de celebració de l’assemblea general extraordinària que hagi d’aprovar-los o a la data que es produeixi la votació per altre sistema. Se sotmetran a votació dels socis tant la proposta elaborada per la junta directiva com aquelles esmenes formulades per almenys 50 socis i que hagin estat presentades en la Secretaria de l’associació abans de quinze dies a la celebració de l’assemblea.

Article 53. Participació en altres entitats

 1. La Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària podrà constituir fundacions sense finalitats lucratives per al millor desenvolupament de les seves finalitats. El patronat d’aquestes fundacions estarà constituït per la pròpia Junta Directiva. El càrrec de patró serà necessàriament gratuït.
 2. La Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària podrà participar amb altres entitats en fundacions sense finalitats lucratives si això suposa un millor desenvolupament de les seves finalitats. En el patronat d’aquestes fundacions hi serà representada la Junta Directiva a través d’algun o alguns dels seus membres. El càrrec de patró haurà de ser necessàriament gratuït.
 3. La Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària podrà constituir o participar en federacions, confederacions, coordinadores o entitats similars, amb finalitats socials similars.
  • L’acord de federació, confederació o coordinació establirà la forma i el mecanisme de representació i participació de la Societat en els òrgans de la nova entitat i les relacions entre ambdues entitats.
  • En cas que sigui necessari nomenar algun representant de la Societat per exercir algún càrrec en els òrgans de direcció i govern de la federació, confederació o coordinadora, aquest serà el President de la Societat. En cas que s’hagin de nomenar més representants, aquests seran els restants membres de la Junta Directiva A proposta del propi President, la Junta Directiva de la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària podrà acordar la substitució del President en l’esmentat càrrec i el nomenament d’un substitut.
  • En cas que calgui designar representants i/o compromissaris per a l’assemblea general de les federacions, confederacions i entitats de les quals la Societat pugui formar part, resultaran nomenats, per l’ordre que segueix, els membres de la Junta Directiva de la Societat amb càrrec vigent, els membres de les anteriors Juntes Directives, els coordinadors dels Grups de Treball, i en la seva absència, qualsevol membre associat per acord de l’Assamblea General.
 4. La Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària podrà participar, o ser titular de participacions, en societats mercantils fins i tot de forma majoritària, sempre que la titularitat de les mateixes coadjuvi al millor compliment de les finalitats recollides a l’article 5 dels presents Estatuts i no suposi una vulneració dels principis fonamentals d’actuació esmentats en la Llei d’Associacions.

Títol X. Dissolució i liquidació

Article 54. Causes de dissolució

La Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària es podrà dissoldre per les següents causes:

 1. Les causes assenyalades en les Lleis.
 2. Resolució judicial ferma.
 3. Acord de l’Assemblea General.
 4. Impossibilitat sobrevinguda d’aconseguir les finalitats socials.
 5. La baixa d’associats, de manera que aquests quedin reduïts a menys de tres.

Article 55. Dissolució per l’Assemblea General

En el supòsit definit per l’article 54 c), la dissolució requereix l’acord adoptat per l’Assemblea General.

La junta directiva ha de convocar l’Assemblea quan tingui coneixement de l’existència de la causa especificada a l’article 54 c).

Qualsevol associat, pot sol·licitar a la Junta Directiva la convocatòria de l’Assemblea, si s’estima que s’ha produït aquesta causa. Si l’assemblea no ha estat convocada, no s’ha celebrat, o no ha adoptat cap acord en relació a la dissolució, qualsevol associat podrà sol·licitar al jutge de Primera instància del domicili social que convoqui l’Assemblea o dissolgui l’Associació.

Article 56. Període de liquidació

La dissolució de la Societat obre el període de liquidació.

L’associació conservarà la seva personalitat jurídica fins que finalitzi l’esmentat període de liquidació.

Durant aquest període, els membres de la Junta Directiva es convertiran en liquidadors, tret que aquests siguin designats per l’Assemblea General o el Jutge que, si és procedent, resolgui sobre la dissolució. Les normes aplicables segons aquests Estatuts per a la Junta Directiva seran també aplicables als liquidadors.

Article 57. Facultats dels liquidadors

En el cas de la liquidació de la societat correspon als liquidadors:

 • Vetllar per la integritat del patrimoni de la Societat.
 • Dur la comptabilitat de la Societat.
 • Concloure les operacions pendents i efectuar les noves que siguin precises per a la liquidació.
 • Cobrar els crèdits de la Societat.
 • Liquidar el patrimoni i pagar als creditors.
 • En el cas d’insolvència, promoure immediatament l’oportú procediment concursal davant el jutjat competent.
 • Aplicar els béns sobrants de la Societat a les finalitats previstes pels Estatuts.
 • Sol·licitar la cancel·lació dels assentaments en el Registre d’Associacions

Article 58. Aplicació del patrimoni social en cas de dissolució

Els béns i drets resultants de la liquidació, és a dir, el patrimoni romanent una vegada efectuades les oportunes operacions de liquidació, es destinaran a les associacions, fundacions o altres institucions sense ànim de lucre que acordin els liquidadors, les quals hauran de perseguir finalitats d’interès general anàlogues a les de l’associació, i tenir afectats els seus béns, fins i tot per al supòsit de la seva dissolució, a la consecució d’aquells.

En cas que no existeixin entitats sense ànim de lucre que persegueixin finalitats anàlogues, els béns es destinaran a entitats amb iguals característiques que persegueixin finalitats similars o compatibles amb els que persegueix la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària.

En cas que la Societat hagués sol·licitat la Declaració d’Utilitat Pública i aquesta hagués estat acordada, i optés per sotmetre’s al règim fiscal de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense panim lucratiu i dels incentius fiscals al mecenatge, les entitats a les que es destini el patrimoni resultant hauran de tenir la consideració d’entitats beneficiàries del mecenatge, als efectes del què preveu l’article 3.6 de l’esmentada Llei.

Pel mateix supòsit es reconeix expressament la facultat dels liquidadors de designar el destí concret dels béns i drets resultants de la liquidació, sempre de conformitat al que s’estableix en el paràgraf precedent.

Disposicions addicionals

Primera

Podran mantenir la condició de Socis d’Honor o Socis Protectors, els membres que van ser designats com a tals sobre la base d’anteriors Estatuts.

Podran mantenir la condició de Socis Fundadors els membres que van ser designats com a tals sobre la base d’anteriors Estatuts.

Segona

El Butlletí Informatiu de la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària denominat “En Capçalera”, és el mitjà o òrgan d’expressió oficial existent a la data d’aprovació dels presents estatuts.

Tercera

A data d’aprovació dels presents estatuts, la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària forma part integrant en règim de federació de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC).

Per efectes de l’esmentada relació de federació, tots els socis de la Societat son socis de ple dret de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC).

Disposicions finals

Única

De conformitat amb la Llei Orgànica 1/2002 de 22 de març del 2002, reguladora del Dret d’Associació, els presents estatuts només assortiran efectes per als membres de la Societat i per a tercers després de la inscripció de les modificacions en el Registre d’Associacions corresponent.