Títol VIII. Règim econòmic. Patrimoni i recursos de la societat

Article 49. Patrimoni fundacional

El patrimoni fundacional de la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària és de trescents euros i cinquanta-un cèntims (300’51.-€), corresponent a les aportacions dels socis fundadors.

Article 50. Recursos econòmics

Els recursos econòmics per a la realització de les activitats de la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària, encaminades al compliment de les seves finalitats, seran els següents:

 • Les quotes ordinàries o extraordinàries, derrames i altres aportacions fixades conforme els presents Estatuts.
 • Les rendes i productes dels béns i drets de la Societat.
 • Les subvencions, ajudes, llegats, herències i donacions que es rebin tant de persones físiques com d’organismes i entitats, públics o privats.
 • Els ingressos que obtingui l’Associació mitjançant activitats o prestacions de serveis que acordi realitzar la Junta Directiva, dintre de les finalitats estatutàries.
 • Els ingressos que pugui rebre la Societat per la realització, per part de membres de l’associació que actuïn en el seu nom i representació, d’activitats lícites desenvolupades en compliment de les finalitats que marquen els presents estatuts.
 • Qualsevol altre recurs lícit

Article 51. Comptabilitat i exercici econòmic

 1. La Junta Directiva de l’associació formularà, en el termini màxim de tres mesos comptats a partir del tancament de l’exercici, els comptes anuals, que hauran de ser aprovats per l’Assamblea General en sessió ordinària.
 2. Els comptes anuals, que comprenen el balanç, el compte de resultats i la memòria, formen una unitat, han de ser redactades amb claredat i mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’associació. La memòria, a més de completar, ampliar i comentar la informació continguda en el balanç i en el compte de resultats, inclourà les activitats efectuades, els canvis en la Junta Directiva, així com el grau de compliment del pla d’actuació.
 3. La comptabilitat de l’associació s’ajustarà, si és procedent, el que es disposa en el Codi de Comerç i a les normes de comptabilitat de les entitats sense finalitats lucratives.
 4. La Junta Directiva presentarà a l’Assemblea General per a la seva aprovació el pressupost corresponent a l’any següent.
 5. L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *