Disposicions addicionals

Primera

Podran mantenir la condició de Socis d’Honor o Socis Protectors, els membres que van ser designats com a tals sobre la base d’anteriors Estatuts.

Podran mantenir la condició de Socis Fundadors els membres que van ser designats com a tals sobre la base d’anteriors Estatuts.

Segona

El Butlletí Informatiu de la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària denominat “En Capçalera”, és el mitjà o òrgan d’expressió oficial existent a la data d’aprovació dels presents estatuts.

Tercera

A data d’aprovació dels presents estatuts, la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària forma part integrant en règim de federació de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC).

Per efectes de l’esmentada relació de federació, tots els socis de la Societat son socis de ple dret de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC).

Disposicions finals

Única

De conformitat amb la Llei Orgànica 1/2002 de 22 de març del 2002, reguladora del Dret d’Associació, els presents estatuts només assortiran efectes per als membres de la Societat i per a tercers després de la inscripció de les modificacions en el Registre d’Associacions corresponent.