Títol I. De l’associació en general. Denominació. Finalitat. Domicili. Àmbit. Modificació i interpretació dels estatuts.

Article 1. Denominació i naturalesa jurídica

L’associació es denomina Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària, en anagrama SBMFiC, es regeix amb caràcter general per la vigent Llei Orgànica 1/2002 de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació, les seves normes complementaries i de desenvolupament, i de forma específica pel contingut dels presents Estatuts.

L’associació té personalitat jurídica pròpia i diferenciada de la dels seus associats i plena capacitat d’obrar, i manca de qualsevol ànim de lucre.

Podrà federar-se i confederar-se amb altres associacions o federacions que tinguin objectius i finalitats similars.

Article 2. Àmbit territorial

La Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària desenvolupa les seves activitats principalment en el territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent, per tant, d’àmbit autonòmic.

Aquest àmbit, no obstant, no exclourà ni limitarà la possibilitat de desenvolupar activitats d’àmbit o abast superior, ja sigui per ella mateixa o a través de la relació i la cooperació amb altres entitats que persegueixin finalitats similars.

Article 3. Domicili social

El domicili social actual de la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària es troba a la ciutat de Palma de Mallorca, carrer de la Rosa número 3. Es podran obrir locals socials a altres poblacions per acord de la Junta Directiva.

Article 4. Durada

La Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària té durada indefinida, i només es dissoldrà per les causes i en la forma prevista a la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, en les seves normes complementàries, de desenvolupament o execució, i en els presents Estatuts.

Article 5. Finalitats socials

L’objecte social de l’entitat és el d’obtenir el major i millor desenvolupament de la medicina familiar i comunitària, en qualsevol dels àmbits o aspectes integrants d’aquesta especialitat o que estiguin relacionats amb la mateixa, així com la defensa dels interessos professionals dels seus associats.

Amb aquests objectius primordials, la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària té com finalitats generals:

 1. Promoure i fomentar el progrés de la medicina familiar i comunitària i de l’atenció primària, divulgant i impulsant els coneixements de l’especialitat i els seus principis.
 2. Fomentar la interacció entre els professionals de la medicina familiar i comunitària i de l’atenció primària, i tots els sectors de la societat que, amb aquesta, puguin relacionar-se, amb l’objectiu de fomentar la col·laboració i cooperació entre ells per a obtenir el foment, el desenvolupament, l’estudi i el coneixement científic i pràctic de l’especialitat.
 3. Defensar els interessos dels professionals de la medicina familiar i de l’atenció primària en situacions relacionades amb l’especialitat; representar els interessos dels membres associats en el marc de les Lleis i davant els organismes de les Administracions públiques, Sanitàries i Docents, i altres òrgans o entitats autonòmiques, nacionals i internacionals, públics o privats.
 4. Servir d’òrgan informatiu respecte de les funcions i finalitats de l’especialitat, i realitzar totes les tasques que se li encomanin, col·laborant amb entitats públiques o particulars mitjançant l’elaboració de treballs, informes, propostes o dictàmens.
 5. Procurar la resolució de conflictes entre membres per aspectes relacionats amb l’especialitat.
 6. Organitzar, realitzar i celebrar activitats de caràcter professional, d’investigació, científiques, formatives, culturals o assistencials, de forma individual o en col·laboració amb administracions públiques, centres de salut, hospitals, Col·legis de metges, Facultats de Medicina, o altres entitats i societats científiques.
 7. Editar, produir i distribuir, per qualsevol mitjà i suport, revistes, llibres, informes i qualsevol document relacionats amb l’especialitat mèdica.

Article 6. Activitats socials

 1. Per al compliment de les seves finalitats la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària organitzarà i realitzarà totes aquelles activitats i funcions que estimi precises i oportunes, entre altres:
  • Organitzarà un Congrés o una Reunió científica anual, així com qualsevol altra activitat de caràcter cientificomèdic i cientificocultural, com congressos, sessions, reunions, debats, fòrums, simposis i altres manifestacions similars, que estimi precisa i oportuna per l’acompliment de les pròpies finalitats de l’entitat;
  • Acordarà la concessió de premis, beques i ajudes a la docència i investigació científica en el camp de la medicina familiar i comunitària i de l’atenció primària, o àmbits relacionats directa o indirectament amb la mateixa, i promourà projectes d’investigació;
  • Editarà, publicarà, produirà i/o distribuirà publicacions relacionades directa o indirectament amb l’especialitat, de qualsevol tipus i en qualsevol suport o mitjà; encarregarà, redactarà i divulgarà informes i guies diagnòstiques i terapèutiques;
  • Representarà als professionals de l’àmbit autonòmic de les Illes Balears en fòrums autonòmics, nacionals o internacionals;
  • Realitzarà qualsevol altra activitat que els òrgans de direcció i de representació realitzar en compliment de les finalitats establertes a l’article 5 dels presents Estatuts;
  • Realitzarà totes aquelles activitats i prestacions de serveis complementàries que estimi necessàries per a facilitar el desenvolupament de les activitats socials.
 2. Els socis podrán aprovar, a proposta de la Junta Directiva, un Reglament Intern relatiu al Congrés o Reunió anual i a les altres reunions o congressos científics d’especial rellevància.

Article 7. Interpretació dels Estatuts

La Junta Directiva serà l’òrgan competent per a interpretar els preceptes continguts en els presents Estatuts i cobrir les seves llacunes, sempre amb total submissió a la normativa legal vigent en matèria d’associacions.

Article 8. Modificació dels Estatuts

 1. La Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària podrà modificar total o parcialment els seus Estatuts, mitjançant acord adoptat per l’Assemblea General Extraordinària convocada específicament amb tal objecte. L’Assemblea General quedarà vàlidament constituïda conforme el quòrum establert a l’article 27.2 d’aquests estatuts, sent necessari per a l’aprovació de la modificació el vot favorable de les dues terceres parts dels associats presents o representats.
 2. Les propostes de modificacions d’estatuts seran realitzades per la Junta Directiva, que les notificaran a tots els socis amb almenys dos mesos d’antelació a la celebració de l’Assemblea General Extraordinària en la qual se sotmetin a votació. En aquesta assemblea es votarà tant la proposta elaborada per la junta directiva com aquelles esmenes formulades conjuntament per almenys 50 socis i que hagin estat presentades en la Secretaria de l’associació abans de quinze dies a la celebració de l’assemblea