Títol IX. Aprovació de reglaments de règim intern. Participació en entitats

Article 52. Dels reglaments de règim intern

Els reglaments de règim intern han de desenvolupar les normes i principis continguts en els presents Estatuts. Les propostes de reglaments de règim intern i les seves modificacions, seran realitzades per la Junta Directiva, notificant-les a tots els socis amb almenys dos mesos d’antelació a la data de celebració de l’assemblea general extraordinària que hagi d’aprovar-los o a la data que es produeixi la votació per altre sistema. Se sotmetran a votació dels socis tant la proposta elaborada per la junta directiva com aquelles esmenes formulades per almenys 50 socis i que hagin estat presentades en la Secretaria de l’associació abans de quinze dies a la celebració de l’assemblea.

Article 53. Participació en altres entitats

  1. La Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària podrà constituir fundacions sense finalitats lucratives per al millor desenvolupament de les seves finalitats. El patronat d’aquestes fundacions estarà constituït per la pròpia Junta Directiva. El càrrec de patró serà necessàriament gratuït.
  2. La Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària podrà participar amb altres entitats en fundacions sense finalitats lucratives si això suposa un millor desenvolupament de les seves finalitats. En el patronat d’aquestes fundacions hi serà representada la Junta Directiva a través d’algun o alguns dels seus membres. El càrrec de patró haurà de ser necessàriament gratuït.
  3. La Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària podrà constituir o participar en federacions, confederacions, coordinadores o entitats similars, amb finalitats socials similars.
    • L’acord de federació, confederació o coordinació establirà la forma i el mecanisme de representació i participació de la Societat en els òrgans de la nova entitat i les relacions entre ambdues entitats.
    • En cas que sigui necessari nomenar algun representant de la Societat per exercir algún càrrec en els òrgans de direcció i govern de la federació, confederació o coordinadora, aquest serà el President de la Societat. En cas que s’hagin de nomenar més representants, aquests seran els restants membres de la Junta Directiva A proposta del propi President, la Junta Directiva de la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària podrà acordar la substitució del President en l’esmentat càrrec i el nomenament d’un substitut.
    • En cas que calgui designar representants i/o compromissaris per a l’assemblea general de les federacions, confederacions i entitats de les quals la Societat pugui formar part, resultaran nomenats, per l’ordre que segueix, els membres de la Junta Directiva de la Societat amb càrrec vigent, els membres de les anteriors Juntes Directives, els coordinadors dels Grups de Treball, i en la seva absència, qualsevol membre associat per acord de l’Assamblea General.
  4. La Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària podrà participar, o ser titular de participacions, en societats mercantils fins i tot de forma majoritària, sempre que la titularitat de les mateixes coadjuvi al millor compliment de les finalitats recollides a l’article 5 dels presents Estatuts i no suposi una vulneració dels principis fonamentals d’actuació esmentats en la Llei d’Associacions.