Posicionament de la Ibamfic davant la recent convocatòria de concurs de trasllats

Posicionament de la Junta Directiva de la Ibamfic davant la recent convocatòria de concurs de trasllats voluntaris per proveir places bàsiques vacants de la categoria de metge/metgessa de família en EAP, i metge/metgessa especialista en pediatria puericultura d’àrea i en EAP dependents del Servei de Salut de les Illes Balears.

Creiem que el barem per un concurs de movilitat, oposicions, etc, de metges de família no pot contemplar solament els serveis prestats i la competència llingüística en català. Això significa senzillament que els que porten més temps tenen opció a triar plaça en primer lloc, independentment d’on hagin treballat o quina feina hagin estat fent. Pensem que això no concorda amb una veritable selecció de personal per al SNS, on s’han de computar els mèrits i les capacitats.

El fet que el títol de MF s’hagi obtingut via MIR hauria de ser considerat un mèrit, equivalent com a mínim als 4 anys de treball que costa obtenir-lo. No computar aquest temps com a mèrit resulta un greuge comparatiu respecte els companys que han obtingut el títol de MF amb un exàmen: amb la mateixa edat, un MF via exàmen tindrà 4 anys més de serveis prestats que un MF que hagi obtingut el títol via MIR.

En altres comunitats autònomes (Andalusia, Madrid, Aragó, La Rioja, Ceuta i Melilla, etc.) es tenen en compte aquest i altres mèrits per al concurs de trasllat. Quan ha estat necessari, s’ha publicat una rectificació dels barems existents (21-01-2017, comunitat de Madrid) per incloure el període de residència MIR com a mèrit, tal com es podria fer a les Illes Balears.

I altres societats científiques com la Sociedad Aragonesa de MFyC ha impugnat legalment convocatòries de trasllat quan no es computava el període MIR. Per la via judicial, Samfyc va obtenir la raó als tribunals: la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (STSJA 141/2014, de 4 de març) considerà discriminatori computar la tasca assistencial d’uns aspirants (els especialistes per la via de la certificació) i no fer-ho amb la dels altres (els especialistes per la via del MIR), anul·lant el concurs de trasllats i el barem en aquesta comunitat.

La Ibamfic no descarta cap acció en aquest sentit. I donem suport a tots els companys metges de família que ens han manifestat la seva oposició i rebuig a un barem que considerem injust, així com a aquells que han interposat un
recurs de reposició contra aquesta convocatòria.

Demanem, doncs, al Servei de Salut que els anys treballats per els MF durant la residència MIR siguin computats com a mèrit per aquesta convocatòria. I de fer-se així, s’hauria de publicar una rectificació del barem al BOIB.

(*Aquesta convocatòria va ser publicada al BOIB núm. 91, de 24 de juliol de 2018)