Títol VI. Registres documentals i comptables

Article 48. Llibres-registre

  1. Com garantia de l’efectivitat dels drets dels associats i de les terceres persones que estableixin relació amb la Societat, la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària disposarà de necessàriament dels següents llibres-registre:
    1. un registre actualitzat dels seus socis i no numeraris;
    2. els registres comptables exigits per la llei que permetin obtenir la imatge fidel del seu patrimoni, del resultat econòmic obtingut i de la situació financera de l’entitat, així com de les activitats desenvolupades;
    3. un llibre registre de les actes de les reunions de la Junta Directiva i l’Assemblea General.
    4. un llibre d’inventari de béns.
  2. Els socis podran accedir a la documentació que es relaciona en l’apartat anterior a través de sol·licitud a la Junta Directiva, en els termes prevists en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal.