Títol V. Altres òrgans. Mitjans d’expressió de la societa

Article 45. Dels Grups de Treball

  1. Els Grups de Treball són seccions científiques de la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària que tenen per finalitat aprofundir en la investigació, l’assistència i la docència dels diferents camps de la Medicina Familiar i Comunitària.
  2. No tenen independència jurídica ni econòmica i estan organitzats dintre de la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària per al compliment de la seva finalitat, depenent orgànicament de la mateixa.
  3. Pot formar part dels Grups de Treball qualsevol membre de la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària, fins i tot persones vinculades a la mateixa que no siguin socis, sense limitació de nombre.
  4. Cada Grup de treball està regit per una Junta de Grup, que ostenta la representació d’aquest, dins la pròpia Societat i que dirigirà el mateix seguint les directrius generals de la Junta Directiva.

Article 46. Comitès o comissions

La Junta Directiva de la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària podrà constituir Comitès i Comissions en cas que ho consideri oportú i necessari per a projectes o estudis administratius, econòmics, de gestió i de promoció de l’entitat, determinant en el moment de la seva constitució el seu règim i funcionament i designant els seus membres.

La constitució d’aquests comitès haurà de ser ratificada en la següent assemblea general que se celebri, i cessaràn un cop hagi transcorregut el periode de temps pel qual s’hagin constituït, llevat que el mateix sigui prorrogat.

Article 47. Mitjans d’expressió

La Societat podrà disposar de publicacions oficials així com aquells òrgans i mitjans d’expressió escrita o electrònica que estimin oportuns. Els responsables d’aquestes publicacions o òrgans o mitjans d’expressió seran nomenats per la Junta Directiva, la qual establirà les normes del seu règim i funcionament.