Primeres propostes Ibamfic del Pacte per la Salut

Compartim les primeres propostes treballades entre els socis i sòcies Ibamfic adherits als diferents grups del Pacte per la Salut del Govern de les Illes Balears. Sobretot relacionades amb la temàtica del grup 2, sobre la modernització i l’enfortiment de l’Atenció Primària i la seva capacitat de resolució assistencial i prevenció.

El grup 2 del Pacte per la Salut, amb l’eix central de l’Atenció Primària, està coordinat per Vicenç Juan, director general de Recerca en Salut, Formació i Acreditació, i Carlos Raduán, gerent d’Atenció Primària de Mallorca. El treball aquí de la nostra societat científica de Medicina Familiar i Comunitària té a Maria Fuster, vicepresidenta d’Ibamfic, de coordinadora. 

En un primer document presentat al Pacte per la Salut fan palès el paper central dins del sistema sanitari de l’Atenció Primària, per la seva missió de millorar l’estat de salut de la població, garantint la seva accessibilitat, equitat i sostenibilitat del sistema sanitari. I que tot i ser així, segueix estant en una clara situació d’estancament. Es considera que hi ha una manca de coneixement de l’activitat dels professionals sanitaris, un preocupant desgast emocional dels treballadors, una dotació insuficient de recursos pressupostaris i professionals, unes infraestructures poc adaptades, excés de burocràcia, i en molts casos, molt poc desenvolupament d’una atenció integrada i coordinada entre nivells assistencials i d’altres àmbits, com el social, residencial i comunitari.

Assenyalen que els reptes són múltiples i requereixen intervencions a diferents escales per tal de mantenir i millorar la qualitat del sistema d’Atenció Primària. En l’àmbit polític, són necessàries polítiques públiques, millora de pressupostos i canvis estructurals. En l’àmbit organitzatiu, cal innovació en els EAPs (Equips d’Atenció Primària), redissenyar els processos assistencials i ampliar la seva cartera de serveis, i en l’àmbit dels EAPs concretament, millorar el nivell d’autonomia de gestió i el funcionament diari.

Des d’Ibamfic, se suggereixen tres línies estratègiques de treball:

1. Sistema d’Informació Integral
És prioritari disposar d’un sistema d’informació que ens permeti conèixer l’activitat real dels/les professionals sanitaris, com metges/metgesses i infermeres. El projecte MOGESAP (model de gestió d’Atenció Primària, basat en el software ISIS Manager i en la metodologia del Projecte Centres en Transició i adaptat a la realitat local, amb l’enfocament local) permet fer aquesta anàlisi específica per a l’Atenció Primària. La seva informació és fonamental per poder canviar el comportament terapèutic necessari i realitzar els canvis profunds que les organitzacions dels equips requereixen.

2. Reforçament dels Equips Directius
Cal potenciar i consolidar els equips directius dels Equips d’Atenció Primària (EAP), amb els recursos necessaris per a millorar la seva organització actual. Hem de promoure una gestió basada en processos. A més, hauríem de considerar la reimplantació d’una gerència d’Atenció Primària a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera, i seguir l’estil de Gap Mallorca.

3. Coordinació entre nivells assistencials
Promoure una millor coordinació entre l’Atenció Primària i la secundària és essencial. Això es pot aconseguir mitjançant pactes assistencials entre iguals i amb respecte. També hem de fomentar la interconsulta telemàtica entre els diferents nivells assistencials per tal d’agilitzar la capacitat de resolució del primer nivell assistencial.

Per altra banda, també els socis i sòcies que treballen amb aportacions del grup 3 del Pacte per la Salut, Abordatge de la cronicitat: atenció centrada en la persona, i atenció social i sanitària integrada, han fet ja les seves aportacions. Està coordinat per Joan Simonet, director general de Prestacions, Farmàcia i Consum, i Estefania Serratusell, subdirectora d’Atenció a la Cronicitat, Coordinació Sociosanitària i Malalties Poc Freqüents. La coordinadora d’Ibamfic del grup és la presidenta de la nostra societat científica, Lucia Gorreto.

Destaquen la necessitat que Atenció Primària tengui més pes en els circuits actuals de cronicitat, comptar més amb els pacients, i fer més educació per a la salut de malalties cròniques.