Reglament Intern de règim electoral de la Ibamfic

En compliment dels estatuts d’Ibamfic de novembre de 2012, particularment l’article 35 del capítol segon, referent a la regulació del sistema d’elecció dels membres de la Junta Directiva,  el procés electoral es regirà pels següents articles:

1- La renovació parcial dels càrrecs electes de la junta directiva Ibamfic es farà cada 2 anys per norma, o a petició de la junta directiva en qualsevol moment. La junta directiva encarregarà a la Junta Electoral iniciar el procés electoral que es dura a terme en una Assemblea General de socis en sessió extraordinària convocada a l’efecte. 

2- La Junta Electoral estarà constituïda per: Secretari/a, Vice-president/a, Tresorer/a. La Junta Electoral vetllarà pel correcte desenvolupament del procés electoral seguint les indicacions d’aquest reglament.

3- Convocatòria d’eleccions. La junta electoral enviarà a tots els socis la convocatòria de les eleccions dels membres electes de la junta directiva d’Ibamfic amb 2 mesos d’antelació a  l’Assemblea General en què es duran a terme, especificant la data i el lloc de celebració, i quin són els carrecs electes en la present convocatòria. 

4- Presentació de candidatures. Al mateix temps, es comunicarà als socis l’obertura d’un termini de presentació de candidatures que finalitzarà 1 mes abans de l’Assemblea on s’elegiran els càrrecs. Els socis podran presentar candidatures unitàries que inclouran aquells càrrecs que hagin de ser escollits en la votació, la qual s’efectuarà pel sistema de llistes obertes, i quedarà elegit per cada càrrec el candidat que obtingui més vots.

5- Publicació de candidatures. 5 dies després del finalitzat el període de presentació de candidatures, es publicarà a la web de Ibamfic el llistat de les candidatures presentades i les diferents modalitats per exercir el vot; també s’enviarà un correu electrònic a tots els socis i sòcies de Ibamfic amb la mateixa informació. A partir d’aquest moment es podra votar per correu. En cas que només hi hagi una pesona candidata per cada carrec a renovar, a decissió de la junta directiva es podra suspendre el procés de votacions i ratificar el seu nomenament en Assemblea extraordinària. 

6- Dret a vot. Només tindran dret de vot els membres socis que estiguin al corrent en el pagament de les seves quotes, segons relació que facilitarà el tresorer, constituint així el cens electoral aprovat per la Junta Electoral. No tenen dret a vot els membres d’honor, els membres protectors i els membres no socis.

7- Sistema de votació. El vot s’efectuarà necessàriament a través de sufragi universal directe, que podrà contemplar tant el vot presencial, el vot per correu, el vot per sistemes electrònics com qualsevol altre que permeti identificar de forma fefaent i inequívoca la voluntat de l’associat. El vot presencial es realizarà en el mateix lloc de l’Assemblea General, on s’habilitarà una urna on tots els socis assistents degudament identificats amb el seu DNI, que estiguin al cens electoral, podran exercir el seu dret a vot durant el tram horari que estableixi la junta electoral. A la sala hi hauran paperetes. L’urna electoral estara custodiada pels membres de la Junta Electoral, acompanyats per un interventor de cada una de les candidatures, qui garantirà el correcte desenvolupament de les votacions.

8- Vot per correu. Es podrà votar per correu. Els socis hauran d’imprimir la papereta de la web de la Ibamfic o del e-correu rebut, marcar els candidats escollits i introduir-la en un sobre tancat. En un segon sobre hauran d’introduir la fotocopia del seu DNI i el sobre amb el vot. En aquest segon sobre haurà de posar el remitent (nom i cognoms de la persona que exerceix el vot) i adreçar-lo per correu postal a la seu de la Ibamfic. Per ser considerats vots vàlids hauran d’estar en mans de la secretaria de la Societat 7 dies abans de la data de la convocatòria de l’assemblea. Aquests sobres estaran custodiats per la secretaria i s’obriran el dia de l’Assemblea al finalitzar la votació dels assistents. El vot presencial anul·larà el vot per correu. 

9- Delegació de vot.  Els socis podran delegar el seu dret d’assistència i vot a un altre soci, mitjançant escrit individual signat en el qual consti el nom complet del delegant i del delegat i la data de l’Assemblea General que es refereix, i al qual s’adjunti fotocòpia del D.N.I del soci Delegant. En el lloc i l’hora determinats per la convocatòria i abans de constituir-se l’Assemblea General, es comprovarà la identitat i les credencials de tots els socis presents i la documentació dels vots delegats que aportin. No serà vàlida la delegació que segons el parer de la Presidència de l’Assemblea General no reuneixi aquests requisits, o sigui concebuda amb caràcter general o a més d’una persona, o no s’hagi presentat a la Presidència abans de constituir-se l’Assemblea General. Un sol soci podrà exercir el dret de vot corresponent a un màxim de 10 associats, sempre que les delegacions s’efectuïn individualment i d’acord a les previsions abans establertes. Un cop constituïda l’Assemblea General, els socis que arribin tard podran incorporar-se a la reunió en plenitud de drets, després de la identificació de la seva credencial, però no podran aportar ni fer valer vots delegats. 

10- Resultats de la votació. Un cop finalitzada la votació, es procedirà al recompte de vots emesos a l’assemblea, posteriorment es comprovaran els vots per correu, a càrrec de la Junta Electoral amb la presència d’un interventor de cada candidatura. Es considerarà vot nul qualsevol vot amb esmenes, els emesos en un document diferent a la papereta oficial o amb dos candidats seleccionats per un mateix càrrec. En el cas del vot per correu, es considerarà vot nul els que arribin fora del termini establert, quan hi hagi més d’una papereta en el mateix sobre, quan no aparegui el nom del remitent, quan el nom del remitent no coincideixi amb la fotocopia de DNI de l’interior o si no hi ha fotocopia del DNI. El recompte quedarà registrat en el document del resultats de les eleccions i signat pels membres de la Junta Electoral. El resultat de les eleccions es farà públic al final de l´Assemblea i als mitjans habituals de difusió de la Ibamfic. 

11- Presa de possessió. Els nous membres electes prendran possessió dels seus càrrecs en la mateixa assemblea en la que resultin escollits.  El nomenament dels càrrecs electes i el cessament dels càrrecs sortints hauran de ser certificats pel Secretari, sortint en el cas que el càrrec hagi estat objecte d’elecció, amb el vist i plau del President, sortint en el cas que el càrrec hagi estat objecte d’elecció, i hauran de comunicar-se al Registre d’Associacions corresponent. 

 

Aprovat per la junta directiva Ibamfic el dia   15 de juny de 2022