Resultats innovadors de recerca en Atenció Primària

La taula “Resultats innovadors de recerca en Atenció Primària” del XXXIII Congrés de la semFYC pretén incloure aquelles investigacions que per la seva originalitat, magnitud, el seu grau d’excel·lència i innovació i els seus resultats potencialment transcendents per a l’atenció primària.

cropped-cabecera6

Valdria la pena que fossin exposades amb més temps i intensitat que una simple comunicació. Dins d’aquesta taula es seleccionaran no més de 3 o 4 per garantir que es puguin exposar amb certa extensió, habilitant a més una mica més de temps per al seu debat. Les propostes seran valorades per la vocalia d’Investigació de semFYC i el comitè científic del congrés atenent els criteris:

ORIGINALITAT: Es valorarà especialment aquells que aportin un coneixement que sent les bases d’un canvi important en a pràctica professional del metge de família o bé en els seus fonaments. No es tindran en compte aquells estudis que insisteixen innecessàriament sobre coneixements ja assentats o amb suficients evidències.

FINANÇAMENT EXTERN: Es valorarà especialment els estudis amb finançament competitiu internacional o nacional (especialment en convocatòries nacionals, fiscal, ministeri, ..) i en darrer lloc les finançades per les comunitats autònomes.
Multicèntrics: També se li donarà valor als estudis multicèntrics desenvolupats en més d’una comunitat autònoma, després els interprovincials dins d’una mateixa comunitat, i finalment els que es realitzen en més de 2 centres de salut de la mateixa província.

MOSTRA: en els estudis quantitatius, es valorarà especialment els estudis amb un mostreig ben dissenyat i una potència mostral suficient, i que, unit al seu caràcter multicèntric, disposi d’un N “important”.

DISSENY: es valorarà especialment els estudis d’intervenció ben dissenyats (assaigs controlats aleatoris), i entre els estudis observacionals, en primer lloc els estudis de cohorts i en segon els de cas-control. En darrer lloc s’inclourien estudis descriptius. També es poden incloure estudis qualitatius molt ben dissenyats i analitzats.

VALIDESA: s’elegiran estudis amb una gran validesa interna, sense dubtes que qüestionin la seva validesa interna. Complert aquest criteri de validesa interna, s’elegiran els que tenen gran validesa externa.

Les propostes s’enviaran per correu electrònic a l’adreça congresos@semfyc.es en el format de la fitxa adjunta.

El termini per enviar acabarà el 24 de març de 2013.