Préstec de portàtil i projector

Ja podeu sol·licitar el préstec de l’ordinador portàtil i/o del retroprojector per cursos i activitats relacionades amb la nostra Societat.

Les condicions de préstec les trobareu adjuntes.

Circuit de préstec de material audio-visual IBAMFiC

A la IBAMFiC ja disposem d’un ordinador portàtil i un videoprojector propis.

Aquest material es posa al servei dels socis per poder ser utilitzat.

Tindran prioritat d’ús els actes organitzats per la IBAMFiC, però si cap soci el necessités per temes relacionats amb la nostra especialitat, encara que no siguin directament organitzats per la Societat, eventualment també podrà ésser cedit.

Les condicions de cessió són les següents:

  • S’haurà d’avisar amb la suficient antelació a la secretaria de la Societat per fer la reserva pertinent.
  • Es recollirà en hores de secretaria el dia més proper possible a l’esdeveniment on s’utilitzarà.
  • El préstec es farà per un màxim de cinc dies.
  • En cas de necessitat, i sempre que no hi hagi una altre petició per aquests dies, el préstec es podrà allargar tres dies més.
  • Si existeixen dos peticions pel mateix dia, tindrà preferència l’activitat organitzada per la SBMFiC.
  • Un cop s’hagi reservat el material per un dia concret, únicament per raons de força major es podràdenegar la cessió.
  • El dia que es reculli es signarà un document de cessió.
  • Es retornarà a la Societat el més ràpidament possible, també en dies de secretaria.
  • En tornar-lo es consignarà al registre corresponent.

Evidentment, és imprescindible la col·laboració de tots per garantir el bon ús d’aquest material, per tant, el soci que reculli el material es farà responsable de la seva custòdia i cura.

Gràcies.
La Junta Directiva