Títol IV. De l’administració de la societat i dels òrgans de govern. Administració i representació de l’associació

Article 24. Òrgans de Govern

Els òrgans de govern i administració de la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària son l’Assemblea General i la Junta Directiva.

Capítol primer. De l’Assemblea General

Article 25. Concepte

L’Assemblea General és l’òrgan suprem de govern i participació de la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària, està integrada per tots els associats i els seus acords s’adopten democràticament.

Article 26. Convocatòria

 1. L’Assemblea General podrà ser convocada en sessions Ordinàries i Extraordinàries.
 2. L’Assemblea General Ordinària serà convocada per la Junta Directiva necessàriament una vegada a l’any, coincidint amb el Congrés o Reunió científica anual de la Societat, en cas que se celebri.
 3. L’Assemblea General extraordinària serà convocada per la Junta Directiva totes les vegades que ho estimi convenient. En tot cas, la Junta Directiva estarà obligada a convocar l’Assemblea general Extraordinària quan li sigui sol·licitat per un nombre igual o superior al 20% del total de socis. Aquesta sol·licitud, es realitzarà per escrit dirigit a la Junta Directiva i estarà signat per tots els sol·licitants amb indicació del seu nom, cognoms, D.N.I i número d’associat. En l’escrit haurà de fer-se constar l’objecte o objectes de la convocatòria, els quals constituiran l’ordre del dia, sense que aquest pugui ser modificat per la Junta Directiva, encara que si ampliat. Aquesta Assemblea haurà de realitzar-se dintre del termini de dos mesos a contar des de la presentació de la sol·licitud.
 4. La convocatòria, tant de sessions ordinàries com extraordinàries, serà efectuada per part de la Junta Directiva amb almenys quinze dies d’antelació a la seva celebració, a través del tauler d’anuncis que existirà en la Seu de l’associació i mitjançant la inserció de la convocatòria en la pàgina web de la Societat i en els butlletins oficials. La Junta Directiva podrà notificar als socis la convocatòria per qualsevol altre mitjà que consideri idoni. En aquesta convocatòria s’expressarà el lloc, data, hores de convocatòria i ordre del dia dels assumptes a tractar.

Article 27. Constitució de l’Assemblea General

 1. L’Assemblea General, en sessions tant ordinàries com extraordinàries, quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria, quan concorrin a ella, presents o representats, almenys un nombre igual o superior al vint per cent del total dels socis. En segona convocatòria, la qual se celebrarà, com a mínim, mitja hora més tard, quedarà vàlidament constituïda l’Assemblea sigui el que sigui el nombre de socis assistents, presents o representats.
 2. No obstant el que disposa l’apartat anterior, perquè l’Assemblea General pugui adoptar vàlidament acords relatius a les matèries establertes en l’article 29 número 2 d’aquests estatuts, serà necessari que concorrin a la mateixa en segona convocatòria, com a mínim un número igual o superior al 10% del total dels socis, presents o representats
 3. En el lloc i l’hora determinats per la convocatòria i abans de constituir-se l’Assemblea General, es comprovarà la identitat i les credencials de tots els socis presents i la documentació dels vots delegats que aportin. Finalitzada la comprovació de les credencials i dels vots delegats, i determinada la validesa o invalidesa d’aquests, es constituirà en primera convocatòria l’Assemblea General si es comprova l’existència real o delegada del número necessari de socis. Si no s’aconseguís aquest quòrum, transcorregut el termini fixat, mínim de mitja hora, es constituirà l’Assemblea en segona convocatòria i podran adoptar-se acords sigui quin sigui el número d’assistents, exceptuant l’establert a l’apartat segon d’aquest article.
 4. Un cop constituïda l’Assemblea General, els socis que arribin tard podran incorporar-se a la reunió en plenitud de drets, després de la identificació de la seva credencial, però no podran aportar ni fer valer vots delegats.

Article 28. Celebració de l’Assemblea General

 1. La presidència de l’Assemblea General correspondrà al President de la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària i el Secretari de la seva Junta Directiva actuarà com secretari de l’Assemblea. El primer dirigirà els debats de l’assemblea i assegurarà el compliment de l’ordre del dia i el segon redactarà i signarà la corresponent acta amb el vist i plau del President.
 2. Les reunions de l’Assemblea General començaran, si escau, amb la lectura pel Secretari de l’acta de la reunió anterior. Posteriorment prendrà la paraula el President que sotmetrà aquesta acta a votació per l’Assemblea. Seguidament el President, o el membre de la seva Junta a qui hagi delegat aquesta funció, exposarà i desenvoluparà la resta dels punts prop del Dia, sotmetent-los a la consideració i vot de l’Assemblea.

Article 29. Acords

 1. Els acords de l’Assemblea General s’adoptaran per majoria simple dels membres assistents, la qual cosa succeeix quan els vots afirmatius superen els negatius.
 2. No obstant, caldrà el vot favorable de la majoria qualificada dels membres assistents, presents o representats, la qual cosa succeïrà quan els vots afirmatius superin la meitat dels vots vàlidament emesos, en assemblea constituïda amb el quòrum establert a l’article 27.2 d’aquests estatuts, per l’adopció dels acords que s’assenyalen a continuació:
  1. Acords relatius a disposició i alienació de béns immobles i qualsevol bé de la societat el valor de la qual superi el trenta per cent del fons social.
  2. Adquisició de béns que el seu importi superi el vint per cent del fons social de l’associació.
  3. Constitució d’una federació d’associacions, o la integració a ella.
  4. Participació en societats mercantils.
  5. Modificació dels estatuts.
  6. Dissolució de l’associació.
  7. Cessament disciplinari d’associats.
  8. Cessament de la Junta Directiva o d’algun membre de la mateixa.
 3. Les certificacions de les actes seran expedides i els acords s’elevaran a públic, si escau, pel secretari de la Junta Directiva i, en absència d’aquest, per qualsevol altre membre de la mateixa

Article 30. Delegació de vot

 1. Els socis podran participar en l’Assemblea General per ells mateixos o delegant la seva representació i vot en favor d’altres socis.
 2. Els socis podran delegar el seu dret d’assistència i vot a un altre soci, mitjançant escrit individual signat en el qual consti el nom complet del delegant i del delegat i la data de l’Assemblea General que es refereix, i al qual s’adjunti fotocòpia del D.N.I del soci Delegant. No serà vàlida la delegació que segons el parer de la Presidència de l’Assemblea General no reuneixi aquests requisits, o sigui concebuda amb caràcter general o a més d’una persona, o no s’hagi presentat a la Presidència abans de constituir-se l’Assemblea General.
 3. Un sol soci podrà exercir el dret de vot corresponent a un màxim de 10 associats, sempre que les delegacions s’efectuïn individualment i d’acord a les previsions abans establertes.
 4. Mitjançant el Reglament Intern de Règim Electoral i Consultes podrà regular-se de forma específica la forma, els requisits, les condicions i els efectes de la delegació del vot i la representació a favor d’altres associats.

Article 31. Competències de l’Assemblea General

 1. Són competències de l’Assemblea General Ordinària, les següents:
  1. Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior.
  2. Examen i aprovació dels comptes de l’exercici anterior.
  3. Examen i aprovació de la gestió de la Junta Directiva durant l’exercici anterior.
  4. Examen i aprovació dels pressupostos de l’associació per a l’exercici següent.
  5. Examen i aprovació de la memòria d’activitats.
 2. Són competències de l’Assemblea General Extraordinària, les següents:
  1. La Modificació dels estatuts.
  2. L’elecció i cessament dels membres de la Junta Directiva i altres òrgans de participació, i el control de la seva activitat.
  3. Acordar la dissolució de l’associació.
  4. La constitució de fundacions; la fusió amb altres entitats similars i anàlogues; la constitució de federacions, confederacions, coordinadores o similars; la incorporació de l’associació a unions ja constituïdes, o la separació d’elles.
  5. Acordar la modificació dels signes distintius de l’associació.
  6. La sol·licitud de la declaració d’utilitat pública.
  7. L’aprovació de l’alienació de béns immobles, qualsevol que sigui el seu valor, i qualsevol bé de la societat el valor de la qual superi el deu per cent del fons social.
  8. L’adquisició de béns el valor dels quals superi el vint per cent del fons social de l’associació.
  9. El nomenament de gestors i representants.
  10. L’aprovació de Reglaments Interns.
  11. La resolució definitiva sobre l’admissió de nous membres associats i sobre la baixa o separació dels socis, sense perjudici de les competències que per a la instrucció de l’expedient corresponguin a la Junta Directiva.
  12. Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’associació.
  13. La relació de facultats continguda en el present article té caràcter enunciatiu, i no limita les atribucions de l’Assemblea General que s’estenen a tots aquells aspectes que vinguin relacionats amb la seva condició d’òrgan suprem de l’associació.

Capítol segon. De la Junta Directiva

Article 32. Concepte

La Junta Directiva de la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària és l’òrgan de govern de la Societat, i a aquest efecte és qui governa, gestiona, administra i representa els interessos de l’entitat d’acord amb les disposicions i directrius de l’Assemblea General.

Article 33. Durada del càrrec

Els membres de la Junta Directiva exerceixen el seu càrrec durant un període de quatre anys a contar des de la data de presa de possessió del càrrec. Els membres podran ser reelegits indefinidament. Per excepció, el mandat del càrrec de vocal de residents serà de dos anys.

Article 34. Composició

 1. La Junta Directiva de la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària estarà composta per dotze membres, que seran un President, un Vicepresident, un Secretari, un Tresorer, un Vocal Primer,un Vocal per Eivissa, un Vocal per Menorca, un Vocal de Docència,un Vocal de Recerca, un Vocal de Comunicació i Premsa, un Vocal de Joves Metges de Família i un Vocal de Residents.(modificat novembre 2012)

 2. Els membres de la Junta Directiva han de ser Socis Numeraris de l’associació, majors d’edat, estar en ple ús dels drets civils, estar al corrent en el pagament de les quotes i no estar inclosos en motius d’incompatibilitat establerts en la legislació vigent.
  El vocal de residents, a més, ha de ser en el moment de la seva elecció i nomenament metge resident de l’especialitat de primer any.
 3. No podran ser membres de la Junta Directiva aquells que hagin estat sancionats per la comissió de faltes greus o molt greus fins que no es trobin rehabilitats.
 4. Tots els càrrecs seran gratuïts, sense perjudici de la possibilitat de ser reembossats de les despeses justificades que l’exercici del seu càrrec els ocasioni.

Article 35. Eleccions dels membres de la Junta Directiva

 1. Els membres de la Junta Directiva hauran de ser elegits per l’Assemblea General, en sessió extraordinària convocada a l’efecte. El vocal de residents serà elegit en la mateixa assemblea per aquells socis que tinguin la condició de metges residents de l’especialitat.
 2. La Junta Directiva serà elegida mitjançant candidatures unitàries que inclouran aquells càrrecs que hagin de ser escollits en la votació. Aquesta, s’efectuarà pel sistema de llistes obertes, i quedarà elegit per cada càrrec el candidat que obtingui més vots.
 3. Els càrrecs de la Junta Directiva seran escollits per meitats, cada dos anys, en funció de la següent distribució:
  • En unes eleccions s’escolliran els càrrecs de President, Tresorer,Vocal Primer, Vocal de Docència, Vocal de Recerca i Vocal de Joves Metges de Família.

  • En les següents, s’escolliran els càrrecs de Vicepresident,Secretari, Vocal de Comunicació i Premsa, Vocal d’Eivisssa,Vocal de Menorca, Vocal de Residents.(modificat novembre 2012)

 4. La regulació del sistema d’elecció dels membres de la Junta Directiva serà aprovada en el corresponent Reglament Intern de règim electoral i consultes als associats.

Article 36. Acceptació i presa de possessió del càrrec

 1. Els nous membres electes prendran possessió dels seus càrrecs en la mateixa assemblea en la que resultin escollits.
 2. El nomenament dels càrrecs electes i el cessament dels càrrecs sortints hauran de ser certificats pel Secretari, sortint en el cas que el càrrec hagi estat objecte d’elecció, amb el vist i plau del President, sortint en el cas que el càrrec hagi estat objecte d’elecció, i hauran de comunicar-se al Registre d’Associacions corresponent.

Article 37. Cessament dels membres de la Junta Directiva

El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu manament, pot esdevenir per:

 1. Dimissió voluntària, presentada a la Junta Directiva mitjançant escrit en el qual s’exposin els motius.
 2. Malaltia que incapaciti per a exercir el càrrec.
 3. Baixa com membre de l’Associació, ja sigui voluntària o forçosa.
 4. Sanció per falta comesa en l’exercici del càrrec, imposada d’acord amb l’establert a l’article 19 dels presents Estatuts i el Reglament de Règim Intern que s’aprovi. L’acord de cessament l’haurà d’adoptar la Junta Directiva en reunió convocada a l’efecte i amb el vot afirmatiu de dues terceres parts dels seus membres.
 5. Acord de l’Assemblea General.

Els càrrecs cessats seran coberts per acord de la pròpia Junta Directiva, havent de ser ratificats en la primera Assemblea General que se celebri. Els nous membres desenvoluparan el seu càrrec durant el temps que resti del mandat del membre que substitueixen.

Article 38. Competències de la Junta Directiva

 1. La Junta Directiva ostenta la representació i administració de la Societat, encara que en cap cas serà un òrgan de jerarquia científica.
 2. Són funcions de la Junta Directiva:
  1. Dirigir l’administració de la Societat i al seu personal administratiu.
  2. Realitzar el pressupost i dur l’estat de Comptes i els llibres de comptabilitat.
  3. Garantir els recursos precisos per a tots els òrgans definits en els presents estatuts.
  4. Administrar el patrimoni i recursos econòmics de la Societat, prèvia aprovació de l’Assemblea General.
  5. Adoptar els acords sobre la fixació de la forma i l’import de la contribució dels Associats al sosteniment de l’Associació.
  6. Custodiar i tenir emplenats i actualitzats els llibres i documents comptables i de registre de la Societat.
  7. Proposar i decidir en primera instància sobre l’admissió de nous membres.
  8. Acordar les baixes de membres que fa referència l’article 13 dels presents estatuts, amb la tramitació del previ i preceptiu expedient quan escaigui.
  9. Adoptar les sancions que fa referència l’article 19 dels presents estatuts, amb la tramitació del previ i preceptiu expedient.
  10. Constituir Grups de Treball, comissions de treball i comitès quan es consideri precís i designar els seus membres.
  11. Nomenar els responsables de les publicacions oficials, web o qualsevol òrgan, mitjà o suport d’expressió de la societat, que tingui caràcter oficial.
  12. Aprovar nous logotips o ensenyes oficials i signes distintius de la Societat, o les modificacions dels actuals.
  13. Designar els representants de la Societat en organismes locals, autonòmics, nacionals o internacionals.
  14. Garantir l’arribada d’informació procedent dels òrgans de govern i participació a tots els membres de la Societat, a través de mitjans escrits o electrònics.
  15. Mantenir actualitzat el registre de membres i la seva confidencialitat.
  16. Organitzar les reunions anuals i altres actes científics de la Societat
  17. Complir i fer complir els presents estatuts.
  18. Qualsevol de les funcions que estableixi l’Assemblea General i el compliment de totes les obligacions que estableix la vigent Llei Orgànica 1/2002 de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació.

Article 39. Reunions de la Junta Directiva

 1. La Junta Directiva serà convocada pel president les vegades ho estimi convenient o a instància de tres dels seus membres. En qualsevol cas, la Junta Directiva haurà de reunir-se com a mínim una vegada cada dos mesos.
 2. Perquè la Junta Directiva es trobi vàlidament constituïda en primera convocatòria serà necessari que assisteixin a la reunió més de la meitat dels seus membres. En segona convocatòria, que serà un mínim de mitja hora més tard, quedarà vàlidament constituïda per la concurrència de tres membres.
 3. Les seves decisions s’adoptaran per majoria simple dels assistents, disposant el president del vot de qualitat en cas d’empat.
 4. El secretari redactarà i elevarà la consegüent acta de totes les reunions, la qual serà transcrita al llibre d’actes de la societat, podent ser consultada per tots els socis de la Societat.
 5. Les certificacions de les actes seran expedides i els acords s’elevaran a públic, si escau, pel secretari de la Junta Directiva i, en absència d’aquest, per qualsevol altre membre de la mateixa.
 6. La Junta Directiva podrà decidir que les reunions, o algunes d’elles, siguin obertes als socis, els quals podran concorren a la reunió amb veu, però no amb vot.

Article 40. Administració interna

 1. En auxili de les seves funcions, la Junta Directiva podrà tenir a les seves ordres el personal administratiu remunerat que estimi convenient i oportú.
 2. La Junta Directiva podrà encarregar a professionals externs la prestació de serveis de caràcter professional que la bona organització, gestió i govern de la Societat exigeixin o facin convenient.
 3. La Junta Directiva podrà nomenar a un Gerent, càrrec per al qual no caldrà ser membre de la Societat, i que podrà ser remunerat.
  El Gerent executarà els acords de la Junta Directiva, sense perjudici de les delegacions de facultats que aquest òrgan pugui efectuar. Li correspondrà la direcció administrativa de la Societat: dirigir el personal i la gestió econòmica i financera de la mateixa. Tindrà també totes les facultats que la Junta Directiva li delegui, si per llei no són indelegables.

Article 41. Del President. Del Vicepresident

El President de la Junta Directiva rebrà la denominació de President de la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària i ostentarà la representació legal de la mateixa. Aquesta funció serà assumida pel Vicepresident en cas de malaltia greu, absència o renúncia del President, i ocuparà el càrrec finalitats el final del mandat o, si escau, fins que es produeixi la reincorporació del President a les seves funcions.

Són pròpies del president les funcions següents:

 1. Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 2. Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
 3. Emetre un vot de qualitat, decisori en els casos d’empat.
 4. Convocar les reunions.
 5. Visar les actes i els certificats confeccionats pel Secretari de l’associació.
 6. Ostentar la representació de l’associació davant tota classe d’autoritats, òrgans de l’Administració Pública, Jutjats i Tribunals de qualsevol grau o jurisdicció, Societats Científiques i davant qualsevol persona o entitat.
 7. Proposar el pla d’activitats de la Societat a la Junta Directiva.
 8. Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.

Article 42. Del Tresorer i el Secretari

 1. El Tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació, la direcció de la comptabilitat, i l’elaboració del pressupost, el balanç i l’estat de comptes anual que seran sotmesos a aprovació de l’Assemblea General. Porta un llibre de caixa. Signa els documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta de Govern, les quals han d’ésser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.
 2. El Secretari ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta de Govern, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el registre de socis. A més li correspon dur a terme totes aquelles funcions d’administració i gestió que l’Assemblea o la Junta li puguin encomanar.

Article 43. Dels Vocals

 1. Els Vocals ostentaran la representació de la Junta Directiva en l’ambit concret al que es refereix el seu càrrec, coordinant la relació entre la Junta Directiva i els Grups de Treball, les comissions i en general totes aquelles persones, entitats o socis amb els que es relacionin dins el seu àmbit d’actuació. Assistiran a la resta de membres de la Junta en tot allò que aquests els sol·licitin, i exerciran aquelles funcions que la Junta Directiva o la resta de membres els encomanin o deleguin.
 2. El Vocal de Comunicació i Premsa procurarà el coneixement i la difusió de la Societat, les activitats que aquesta duu a terme en acompliment de les seves finalitats socials, i en general, de tots aquells aspectes i temes relacionats amb l’especialitat de la medicina familiar i comunitària i de l’atenció primària. Assegurarà una correcta coordinació amb la resta de vocalies i amb els responsables dels diferents òrgans i mitjans d’expressió escrita o electrònica de la Societat.
 3. El Vocal d’Investigació fomentarà la investigació en l’àmbit de l’atenció primària. Assegurarà una correcta coordinació entre la Societat, les unitats d’investigació d’atenció primària, els diferents òrgans relacionats amb la recerca en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, així com amb la secció d’investigació de la semFYC.
 4. El Vocal de Docència treballarà per a una correcta formació pregrau, postgrau i continuada dels metges d’atenció primària. Assegurarà una correcta coordinació entre la Societat, les unitats docents de medicina familiar i comunitària de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Comissió Nacional de l’Especialitat i la secció de docència de la semFYC.
 5. El Vocal de Residents s’ocuparà de tots aquells assumptes i temes que afectin al col·lectiu que representa, trametent la informació que els pugui resultar d’interès i presentant davant la Junta Directiva i l’Asamblea General totes aquelles iniciatives que sorgeixin de la vocalia de residents. Assegurarà la coordinació amb la resta de vocalies, Grups de Treball, comitès i comissions quan així sigui necessàri, així com amb la vocalia de residents de la semFYC.

Article 44. Reglament intern

El desenvolupament i delimitació de les funcions dels membres de la Junta Directiva i el funcionament intern de la mateixa podran ser regulats a través d’un Reglament de Règim Intern.