Disposicions addicionals

Primera

Podran mantenir la condició de Socis d’Honor o Socis Protectors, els membres que van ser designats com a tals sobre la base d’anteriors Estatuts.

Podran mantenir la condició de Socis Fundadors els membres que van ser designats com a tals sobre la base d’anteriors Estatuts.

Segona

El Butlletí Informatiu de la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària denominat “En Capçalera”, és el mitjà o òrgan d’expressió oficial existent a la data d’aprovació dels presents estatuts.

Tercera

A data d’aprovació dels presents estatuts, la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària forma part integrant en règim de federació de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC).

Per efectes de l’esmentada relació de federació, tots els socis de la Societat son socis de ple dret de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC).

Disposicions finals

Única

De conformitat amb la Llei Orgànica 1/2002 de 22 de març del 2002, reguladora del Dret d’Associació, els presents estatuts només assortiran efectes per als membres de la Societat i per a tercers després de la inscripció de les modificacions en el Registre d’Associacions corresponent.

Títol X. Dissolució i liquidació

Article 54. Causes de dissolució

La Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària es podrà dissoldre per les següents causes:

 1. Les causes assenyalades en les Lleis.
 2. Resolució judicial ferma.
 3. Acord de l’Assemblea General.
 4. Impossibilitat sobrevinguda d’aconseguir les finalitats socials.
 5. La baixa d’associats, de manera que aquests quedin reduïts a menys de tres.

Article 55. Dissolució per l’Assemblea General

En el supòsit definit per l’article 54 c), la dissolució requereix l’acord adoptat per l’Assemblea General.

La junta directiva ha de convocar l’Assemblea quan tingui coneixement de l’existència de la causa especificada a l’article 54 c).

Qualsevol associat, pot sol·licitar a la Junta Directiva la convocatòria de l’Assemblea, si s’estima que s’ha produït aquesta causa. Si l’assemblea no ha estat convocada, no s’ha celebrat, o no ha adoptat cap acord en relació a la dissolució, qualsevol associat podrà sol·licitar al jutge de Primera instància del domicili social que convoqui l’Assemblea o dissolgui l’Associació.

Article 56. Període de liquidació

La dissolució de la Societat obre el període de liquidació.

L’associació conservarà la seva personalitat jurídica fins que finalitzi l’esmentat període de liquidació.

Durant aquest període, els membres de la Junta Directiva es convertiran en liquidadors, tret que aquests siguin designats per l’Assemblea General o el Jutge que, si és procedent, resolgui sobre la dissolució. Les normes aplicables segons aquests Estatuts per a la Junta Directiva seran també aplicables als liquidadors.

Article 57. Facultats dels liquidadors

En el cas de la liquidació de la societat correspon als liquidadors:

 • Vetllar per la integritat del patrimoni de la Societat.
 • Dur la comptabilitat de la Societat.
 • Concloure les operacions pendents i efectuar les noves que siguin precises per a la liquidació.
 • Cobrar els crèdits de la Societat.
 • Liquidar el patrimoni i pagar als creditors.
 • En el cas d’insolvència, promoure immediatament l’oportú procediment concursal davant el jutjat competent.
 • Aplicar els béns sobrants de la Societat a les finalitats previstes pels Estatuts.
 • Sol·licitar la cancel·lació dels assentaments en el Registre d’Associacions

Article 58. Aplicació del patrimoni social en cas de dissolució

Els béns i drets resultants de la liquidació, és a dir, el patrimoni romanent una vegada efectuades les oportunes operacions de liquidació, es destinaran a les associacions, fundacions o altres institucions sense ànim de lucre que acordin els liquidadors, les quals hauran de perseguir finalitats d’interès general anàlogues a les de l’associació, i tenir afectats els seus béns, fins i tot per al supòsit de la seva dissolució, a la consecució d’aquells.

En cas que no existeixin entitats sense ànim de lucre que persegueixin finalitats anàlogues, els béns es destinaran a entitats amb iguals característiques que persegueixin finalitats similars o compatibles amb els que persegueix la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària.

En cas que la Societat hagués sol·licitat la Declaració d’Utilitat Pública i aquesta hagués estat acordada, i optés per sotmetre’s al règim fiscal de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense panim lucratiu i dels incentius fiscals al mecenatge, les entitats a les que es destini el patrimoni resultant hauran de tenir la consideració d’entitats beneficiàries del mecenatge, als efectes del què preveu l’article 3.6 de l’esmentada Llei.

Pel mateix supòsit es reconeix expressament la facultat dels liquidadors de designar el destí concret dels béns i drets resultants de la liquidació, sempre de conformitat al que s’estableix en el paràgraf precedent.