Títol III. De les garanties de funcionament democràtic de l’entitat

Article 23. Garanties de funcionament democràtic

L’organització interna i el funcionament de la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària serà democràtic i amb ple respecte al pluralisme, tal com estableix l’apartat 5 de l’article 2 de la vigent Llei Orgànica 1/2002 de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació.

La Societat ajustarà el seu funcionament a allò establert en els presents Estatuts, en els Reglaments de Règim Intern de la Societat .

El funcionament democràtic es concretarà en la utilització del sufragi universal, lliure i directe i el principi de majoria per a l’adopció dels acords que hagi d’adoptar l’Assemblea General.

Mitjançant un Reglament Intern de Règim Electoral i Consultes la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària regularà la forma de facilitar la màxima participació dels seus associats en l’adopció d’acords que segons el parer de la Junta Directiva siguin d’especial rellevància o quan ho sol·licitin almenys el 25% dels socis mitjançant escrit remès a la Junta Directiva, i sempre que l’adopció dels esmentats acords no sigui competència exclusiva de l’Assemblea General.

El règim de consultes als socis i votació d’aquests, s’efectuarà necessàriament a través de sufragi universal directe, que podrà contemplar tant el vot presencial, el vot per correu, el vot per sistemes electrònics com qualsevol altre que permeti identificar de forma fefaent i inequívoca la voluntat de l’associat.