Socis d’honor

Bartomeu Cabrer Barbosa (1943-1995)

 • Acadèmic numerari de la Real Academia de Medicina i Cap del Servei de Medicina Interna de l’Hospital Son Dureta.
 • Conseller de Sanitat i Consum.(1991-1995)

Carlos Cristos Gonzàlez (1956-2008)

 • Metge nascut a Vigo, amb una trajectòria exemplar, va portar al cine la seva lluita per la vida en el Documental “Las Alas de la Vida”, premiat en molts festivals.
 • Casat amb la metgessa Carme Font i pare de la Carmela.
 • Licenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Santiago de Compostela.
 • L’any 2000 va ser diagnosticat d’una Atròfia Múltiple Sistèmica, malaltia que coneixia perfectament i que no tenia tractament, era invalidant i mortal.
 • A l’any 2005 i amb la finalitat de plasmar la seva vivència personal i poder ajudar a altres persones amb situacions semblants, parla amb el seu amic i cineasta Toni Canet per a filmarun reportatge sobre l’evolució de la seva malaltia, la seva dependència i la manera d’afrontar-la. Finalment a l’any 2007 s’entrena amb el nom de “Las Alas de la Vida” i obté varios premis nacionals i internacionals.
 • Les seves cendres va ser esteses per les costes de Pontevedra que tan estimava.

Espais

Disposam d’espais per a diferent tipus d’actes:

 • Aula de treball pròpia, ideal per a reunions de petits grups entre 10 i 12 persones

 • Sala de treball per a 20 persones, a compartir amb la resta d’entitats de l’edifici Ernest Lluc.

 • Sala de reunions per a 30 persones a compartir amb la resta d’entitats de l’edifici Ernest Lluc.

 • D’una sala d’actes per a 150 persones, a compartir amb la resta d’entitats de l’edifici Ernest Lluc i la Conselleria de Salut i Consum.

Disposam d’equipament informàtic  amb impressora a color.

Des del dia 3 de novembre de 2011 dispossem d’una nova connexió WIFI a la seu de la societat.

Per a la utilització de l’aula o del material de la seu, contactar prèviament amb la secretària.

La reserva de les sales de reunions i sala d’actes s’ha de fer amb molta d’antelació i s’ha de sol·licitar al secretari o al president de la SBMFiC.

Secretaria: Srta. Susana Fuentes.

Horari secretaria: Contactar per telèfon mòbil (648502147) de dilluns a divendres de 17h a 19:30h.

Podeu enviar també missatges de SMS al mateix número de mòbil per qualsevol dubte o informació

Telèfon i FAX 971 42 52 55  Correu-e  ibamfic@ibamfic.org

Misió, visió i valors

MISIÓ

La IBAMFIC es una societat científica amb la finalitat de vetllar pel millor desenvolupament humà, professional i científica de l’especialitat de medicina familiar i comunitària i per l’excel·lència, equitat i universialitat del sistema públic de salut en l’ambit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 

VISIÓ

 • Ser una organització consolidada, amb presència i referent de medicina familiar i comunitària per a la societat en general.
 • Ser un grup d’influència per al sistema sanitari, el poder polític i les organitzacions professionals i de l’especialitat.
 • Promoure el desenvolupament professional continu del metge de família.
 • Ser referència i ajuda per al metge resident i contribuir en el seu millor formació.

VALORS

Honestedat

Ser sincer i coherent en la vivència i transmissió d’idees, accions, límits i conflictes. Ser fiables.

Conductes:
 • Proposem recomanacions actualitzades basades en el coneixement científic de manera independent.
 • Explicitar periòdicament els conflictes d’interessos.
 • Respondre a les necessitats dels professionals / socis, en la mesura del possible.
 • Actuar de forma independent i coherent a nosaltres mateixos davant administració.
 • Reconèixer límits i errors i buscar com esmenar-los.

Il·lusió

Entusiasme amb el que fem, creiem i volem aconseguir, sent motor d’innovació i creativitat.

Conductes:
 • Donar una visió positiva, sempre el got mig ple
 • Mostra alegria en les activitats, actes, …
 • Reforçar positivament als socis actius.
 • Innovació: exemple imatge, logo, noves activitats en camps no explorats.
 • Acollir els residents, incorporar-los, en positiu, transmetent l’orgull de ser metge de família.
 • Respondre a les trucades de la premsa, notes de premsa en positiu.
 • Respondre a les necessitats dels socis, detectar

Connexió

Enllaçar la Ibamfic amb persones, grups i xarxes de l’entorn, establint fluxos de comunicació i aliances.
Compromís amb el present, centrar-nos en l’aquí, ara, nosaltres.

Conductes:
 • Respondre i proposar a semFYC.
 • Realitzar activitats i projectes amb altres organitzacions: Col · legi Metges, Metges del Món, Associació d’Infermeria, …
 • Apropar-nos a la comunitat: ex mes de la salut.
 • Noves tecnologies.

Equitat

Dedicar al soci ia la comunitat tenint en compte tant les necessitats com els recursos disponibles. Defensar la justícia en el sistema sanitari.

Conductes:
 • Assegurar uns mínims en la formació dels residents, i que s’adeqüin a les seves necessitats formatives.
 • Afavorir que els socis de l’Ibamfic rebin els recursos i oportunitats proporcionals a la resta d’altres federacions.
 • Defensar el sistema sanitari públic.
 • Afavorir una formació pregrau proporcional a les necessitats de la medicina familiar i comunitària.
 • Ponderar necessitats socis per distribuir l’energia en cada projecte de la Societat Balear.

Disposicions addicionals

Primera

Podran mantenir la condició de Socis d’Honor o Socis Protectors, els membres que van ser designats com a tals sobre la base d’anteriors Estatuts.

Podran mantenir la condició de Socis Fundadors els membres que van ser designats com a tals sobre la base d’anteriors Estatuts.

Segona

El Butlletí Informatiu de la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària denominat “En Capçalera”, és el mitjà o òrgan d’expressió oficial existent a la data d’aprovació dels presents estatuts.

Tercera

A data d’aprovació dels presents estatuts, la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària forma part integrant en règim de federació de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC).

Per efectes de l’esmentada relació de federació, tots els socis de la Societat son socis de ple dret de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC).

Disposicions finals

Única

De conformitat amb la Llei Orgànica 1/2002 de 22 de març del 2002, reguladora del Dret d’Associació, els presents estatuts només assortiran efectes per als membres de la Societat i per a tercers després de la inscripció de les modificacions en el Registre d’Associacions corresponent.

Títol X. Dissolució i liquidació

Article 54. Causes de dissolució

La Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària es podrà dissoldre per les següents causes:

 1. Les causes assenyalades en les Lleis.
 2. Resolució judicial ferma.
 3. Acord de l’Assemblea General.
 4. Impossibilitat sobrevinguda d’aconseguir les finalitats socials.
 5. La baixa d’associats, de manera que aquests quedin reduïts a menys de tres.

Article 55. Dissolució per l’Assemblea General

En el supòsit definit per l’article 54 c), la dissolució requereix l’acord adoptat per l’Assemblea General.

La junta directiva ha de convocar l’Assemblea quan tingui coneixement de l’existència de la causa especificada a l’article 54 c).

Qualsevol associat, pot sol·licitar a la Junta Directiva la convocatòria de l’Assemblea, si s’estima que s’ha produït aquesta causa. Si l’assemblea no ha estat convocada, no s’ha celebrat, o no ha adoptat cap acord en relació a la dissolució, qualsevol associat podrà sol·licitar al jutge de Primera instància del domicili social que convoqui l’Assemblea o dissolgui l’Associació.

Article 56. Període de liquidació

La dissolució de la Societat obre el període de liquidació.

L’associació conservarà la seva personalitat jurídica fins que finalitzi l’esmentat període de liquidació.

Durant aquest període, els membres de la Junta Directiva es convertiran en liquidadors, tret que aquests siguin designats per l’Assemblea General o el Jutge que, si és procedent, resolgui sobre la dissolució. Les normes aplicables segons aquests Estatuts per a la Junta Directiva seran també aplicables als liquidadors.

Article 57. Facultats dels liquidadors

En el cas de la liquidació de la societat correspon als liquidadors:

 • Vetllar per la integritat del patrimoni de la Societat.
 • Dur la comptabilitat de la Societat.
 • Concloure les operacions pendents i efectuar les noves que siguin precises per a la liquidació.
 • Cobrar els crèdits de la Societat.
 • Liquidar el patrimoni i pagar als creditors.
 • En el cas d’insolvència, promoure immediatament l’oportú procediment concursal davant el jutjat competent.
 • Aplicar els béns sobrants de la Societat a les finalitats previstes pels Estatuts.
 • Sol·licitar la cancel·lació dels assentaments en el Registre d’Associacions

Article 58. Aplicació del patrimoni social en cas de dissolució

Els béns i drets resultants de la liquidació, és a dir, el patrimoni romanent una vegada efectuades les oportunes operacions de liquidació, es destinaran a les associacions, fundacions o altres institucions sense ànim de lucre que acordin els liquidadors, les quals hauran de perseguir finalitats d’interès general anàlogues a les de l’associació, i tenir afectats els seus béns, fins i tot per al supòsit de la seva dissolució, a la consecució d’aquells.

En cas que no existeixin entitats sense ànim de lucre que persegueixin finalitats anàlogues, els béns es destinaran a entitats amb iguals característiques que persegueixin finalitats similars o compatibles amb els que persegueix la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària.

En cas que la Societat hagués sol·licitat la Declaració d’Utilitat Pública i aquesta hagués estat acordada, i optés per sotmetre’s al règim fiscal de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense panim lucratiu i dels incentius fiscals al mecenatge, les entitats a les que es destini el patrimoni resultant hauran de tenir la consideració d’entitats beneficiàries del mecenatge, als efectes del què preveu l’article 3.6 de l’esmentada Llei.

Pel mateix supòsit es reconeix expressament la facultat dels liquidadors de designar el destí concret dels béns i drets resultants de la liquidació, sempre de conformitat al que s’estableix en el paràgraf precedent.